SKATTER

Skatter og afgifter

Hvordan kan vi hjælpe dig


Det er advokatfirmaets målsætning at være blandt de bedste advokater og rådgivere indenfor de fagområder, som kontoret beskæftiger sig med. Det drejer sig navnlig om rådgivning indenfor ovennævnte områder. Advokatfirmaet er blandt de førende og bidrager i forskellige skatteretssammenslutninger.

Det skønnes, at der i 2016 i alt i Danmark vil blive opkrævet ca. 919 mia. kr. i samlede skatter og afgifter. Dette beløb svarer til 44,8 pct. af bruttonationalproduktet (BNP).


Af de ca. 919 mia. kr. udgør personskatterne inkl. arbejdsmarkedsbidrag og ejendomsværdiskat den største andel, nemlig ca. 503 mia. kr. eller ca. 55 pct. Moms og afgifter udgør ca. 302 mia. kr. eller ca. 33 pct., mens selskabsskatter, sociale bidrag, ejendomsskatter, pensionsafkastskat mv. beløber sig til ca. 114 mia. kr. eller ca. 12 pct.


I forhold til 2015 skønnes de samlede skatter og afgifter i løbende priser at falde med ca. 9 mia. kr., og skattetrykket skønnes at falde fra 46,7 pct. i 2015 til 44,8 pct. i 2016. Faldet kan hovedsageligt tilskrives ekstraordinært høje indtægter fra personskatterne i 2015 som følge af engangsprovenuer fra omlægningen af eksisterende kapitalpensioner til aldersopsparing.

Advokatfirmaet tilbyder


Rådgivning og procesførelse om skatteret, moms-, told- og afgiftsspørgsmål. Advokatfirmaet er blandt de førende og bidrager i forskellige skatteretssammenslutninger.

Rådgivning vedr. blandt andet skat ved virksomhedsetablering og –omdannelse, herunder aktieombytning, fusion og spaltning.

Skat ved køb og salg af virksomheder, fast ejendom, rekonstruktioner, generationsskifte, person- og selskabsskat, skattesagsførelse såvel under den administrative proces som ved domstolene.